• Giới thiệu về Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo
  • Sứ mạng và Tầm nhìn

Tin Tức Nổi Bật

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế được thành lập vào năm 2018 theo Quyết định số 919/QĐ-ĐHH ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên Đại học Huế, thuộc Ban công tác học sinh sinh viên.

Xem Thêm