• Giới thiệu về Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo
  • Sứ mạng và Tầm nhìn

Tin Tức Nổi Bật

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Đại học Huế, tiền thân là Viện Đại học Huế - thành lập vào năm 1957, là đại học trọng điểm quốc gia, gồm 8 trường đại học thành viên, 2 khoa và các đơn vị trực thuộc khác.

Là một trong 5 đại học quản lý theo mô hình 2 cấp của cả nước, Đại học Huế được Chính phủ xác định là một trong 14 đại học trọng điểm quốc gia. Nhiệm vụ chính của Đại học Huế là đào tạo cán bộ khoa học có trình độ đại học.

Xem thêm