Giới thiệu

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Nhiệm vụ

Sứ mạng Tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á.

Sứ mạng

Tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á.

Tầm nhìn

 Trở thành trung tâm chất lượng hàng đầu về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Giá trị cốt lõi

Kết nối - Chia sẻ - Kiến tạo giá trị

Nhiệm vụ

Phát triển năng lực hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp cho các cơ sở đào tạo.

Xây dựng năng lực làm việc cho sinh viên.

Phát triển các dự án khởi nghiệp