Giới thiệu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia, trường đại học đóng vai trò quan trọng. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công nghiệp và xã hội, đóng góp vào sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ cho các doanh nghiệp. Lực lượng sinh viên với nhiều ý tưởng sáng tạo và tư duy tươi mới là đầu vào đầy tiềm năng cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Đó là lí do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế được thành lập.

 

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế

(Center for Entrepreneurship and Innovation - Hue University - CEI-HU).

1. Chức năng

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của HSSV, tổ chức đào tạo trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cán bộ, giảng viên, HSSV và các tổ chức, cá nhân. Cùng với đó tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, HSSV hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng, dự án khả thi tại Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ

a) Đào tạo, bồi dưỡng

- Cung cấp các chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu;

- Tổ chức đào tạo giảng viên về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Tổ chức bồi dưỡng các kỹ năng hỗ trợ HSSV khởi nghiệp;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Tổ chức tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho các cán bộ, giáo viên, HSSV và các tập thể, cá nhân có nhu cầu;

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực đào tạo kỹ năng mềm cho cán bộ, giảng viên ĐHH;

- Tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho HSSV và đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại ĐHH;

- Phối hợp với các doanh nghiệp mời các chuyên gia tổ chức các khóa đào tạo, các buổi nói chuyện chuyên đề, các diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên và HSSV.

b) Tổ chức ươm tạo, tăng cường kết nối và tạo môi trường để hỗ trợ khởi nghiệp

- Tổ chức lựa chọn các ý tưởng, dự án khả thi để ươm tạo hoặc kết nối các Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ ươm tạo, tăng tốc, gọi vốn đầu tư;

- Kết nối và thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng, công trình nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

- Liên kết cựu sinh viên và kết nối các doanh nghiệp, cá nhân nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐHH;

- Tăng cường kết nối để phối hợp tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp tạo điều kiện để HSSV được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp;

- Phối hợp với các doanh nghiệp chủ động đặt hàng các vấn đề về đổi mới, sáng tạo để cán bộ, giảng viên và HSSV có định hướng xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp;

- Xây dựng mạng lưới cố vấn cho các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐHH, các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc; khuyến khích các cá nhân có kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp tình nguyện tham gia công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV Đại học Huế khởi nghiệp;

- Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại ĐHH và các đơn vị trực thuộc theo các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: Khởi sự kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ làm giàu, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật,...;

- Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của ĐHH để hình thành môi trường dịch vụ cung cấp, hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ, giảng viên, HSSV Đại học Huế;

- Tổ chức vận hành và sử dụng hiệu quả không gian làm việc chung (CIE-HU Co-working Space).

c) Thành lập quỹ, huy động và hỗ trợ nguồn vốn cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp

- Xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của ĐHH từ nguồn kinh phí được giao, nguồn huy động và xã hội hóa;

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của cán  bộ, giảng viên và HSSV Đại học Huế;

- Tổ chức thẩm định, xét duyệt, triển khai, đầu tư, theo dõi, quản lý và giám sát các dự án, mô hình kinh doanh được hình thành từ dự án, ý tưởng của cán bộ, giảng viên, HSSV và các đối tượng khác;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, nhà đầu tư tham gia đầu tư, góp vốn vào các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

d) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông

- Hằng năm tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp cho  các cán bộ, giảng viên và HSSV của Đại học Huế; tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cán bộ, giảng viên và HSSV; tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp tại ĐHH;

- Tổ chức truyền thông khi triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích các tập thể, cá nhân đề xuất các dự án, ý tưởng với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo ĐHH để được tư vấn, hỗ trợ;

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, HSSV sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

- Lập cơ sở dữ liệu về các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sau khi đã được lựa chọn hỗ trợ và các ý tưởng, dự án có tính sáng tạo, khả thi để tham dự ngày Hội khởi nghiệp ở khu vực và cấp quốc gia.

3. Trụ sở làm việc

Địa chỉ: Tầng 1, số 20 Lê Lợi, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Website: http://cei.hueuni.edu.vn

Email: cei@hueuni.edu.vn

Điện thoại: 0234.3832816

Facebook: facebook.com/kndmst/

4. Mục tiêu

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo và Đại học Huế  hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cán bộ, giảng viên và HSSV trong Đại học Huế; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, HSSV và các tập thể, cá nhân có nhu cầu. Cùng với đó tạo môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, HSSV và các đối tượng khác hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tự tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển, cụ thể:

a) Mục tiêu đến năm 2020

- 100% các trường đại học thành viên, các khoa và phân hiệu trực thuộc được Trung tâm hỗ trợ để thành lập bộ phận, trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp;

- 100% các trường đại học thành viên, các khoa và phân hiệu trực thuộc được Trung tâm hỗ trợ triển khai các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho HSSV;

100% HSSV của các đơn vị trực thuộc ĐHH được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thực, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

- Mỗi năm Trung tâm tổ chức ít nhất 01 cuộc thi về khởi nghiệp đối mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên và HSSV tại ĐHH;

- 100% các trường đại học thành viên, các khoa và phân hiệu trực thuộc được Trung tâm hỗ trợ đào tạo đội ngũ cố vấn đủ trình độ, năng lực nhằm tổ chức các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại đơn vị;

- 100% các trường đại học thành viên, các khoa và phân hiệu trực thuộc được Trung tâm hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực phù hợp với đặc thù của đơn vị;

- 100% cán bộ, giảng viên thực hiện công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- 100% HSSV của các trường đại học thành viên, các khoa và phân hiệu trực thuộc có đề xuất các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, trong đó có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm;

- Tăng cường kết nối giữa cựu sinh viên với ĐHH để xây dựng kênh thông tin hai chiều (nhà trường - xã hội) nhằm gắn chương trình, phương pháp và hoạt động đào tạo của các trương, khoa, phân hiệu trực thuộc ĐHH với nhu cầu thực tế của xã hội; huy động nguồn lực từ cựu sinh viên ĐHH cũng như ngoài xã hội để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐHH.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV;

- Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại ĐHH và các đơn vị nhằm hỗ trợ tốt hơn cho cán bộ, giảng viên và HSSV trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

- Đại học Huế là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công nghiệp và xã hội, đóng góp vào sự gia tăng tài sản trí tuệ và năng lực trí tuệ cho các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước;

- 100% các trường đại học thành viên, các khoa và phân hiệu trực thuộc có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của HSSV được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm.