Khởi nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

1. Đối tượng

Sinh viên có dự án muốn khởi nghiệp hoặc thành lập doanh nghiệp.

2. Quy trình đào tạo

* Xây dựng mô hình kinh doanh

Đào tạo về Business model canvas và phương pháp xây dựng doanh nghiệp.

* Nghiên cứu thị trường

Đào tạo về các phương pháp nghiên cứu thị trường và chiến lược doanh nghiệp.

* Kinh doanh và tăng trưởng

Đào tạo về chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường.

* Startup

Đào tạo về xây dựng đội ngũ, phương pháp gọi vốn, cách thuyết trình về công ty.