Khởi nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂNG LỰC LÀM VIỆC CHO SINH VIÊN

1. Đối tượng

Các sinh viên chưa có ý tưởng khởi nghiệp nhưng muốn có kinh nghiệm làm việc.

2. Quy trình đào tạo

* Xây dựng năng lực

Đào tạo về Business model canvas và phương pháp giải quyết vấn đề

* Thực hiện dự án trường

Thực hiện các dự án kinh doanh đổi mới sáng tạo cho Đại học Huế

* Dự án trường và doanh nghiệp

Các nhóm có kinh nghiệm và năng lực tốt thực hiện các dự án cho Đại học Huế và doanh nghiệp

* Thực hiện dự án doanh nghiệp

Tập trung thực hiện các dự án doanh nghiệp/chuẩn bị tốt nghiệp/được tuyển thẳng.